Έργα

Στη σελίδα αυτή παρατίθενται τα Ερευνητικά Προγράμματα στα οποία έχω συμμετάσχει είτε ως Επιστημονικός Υπεύθυνος είτε ως μέλος της ερευνητικής ομάδας. Επίσης, αναφέρονται οι Μελέτες στις οποίες έχω λάβει μέρος.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα ως Επιστημονικός Υπεύθυνος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ RETEX (1995-1996), ΦΟΡΕΑΣ:ΑΕΒΕ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ-ΑΡΒΙΣ ΕΠΕ, Εκπόνηση, υποβολή και προώθηση προτάσεων εντεταγμένων στο πρόγραμμα RETEX για υιοθέτηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9002 από την εταιρεία, επιλογή εναλλακτικών επενδύσεων και προμήθεια συστημάτων εξοπλισμού περιβάλλοντος. Συμμετοχή ως κύριος ερευνητής και επιστημονικός υπεύθυνος της εταιρείας ΑΡΒΙΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JOULE III - THERMIE (1998-2000), ΦΟΡΕΑΣ: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - DG XII/C. PARTNERS: ΕΜΠ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ IFB GROUP - TECHNOLIN - KAFANTARIS - AUSTROCONTROL - ARVIS Ltd, Θέμα του ερευνητικού αυτού προγράμματος είναι η θεωρητική και εφηρμοσμένη έρευνα για την ανάκτηση ενέργειας από τα υπολείμματα βαμβακιού, ο σχεδιασμός και κατασκευή πιλοτικής μονάδας καύσης, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς και η έρευνα σε εναλλακτικές μεθόδους εκμετάλλευσης της παραγόμενης ενέργειας. Συμμετέχω ως κύριος ερευνητής και επιστημονικός υπεύθυνος για την εταιρεία ARVIS με στόχο τον σχεδιασμό της αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων που συνδέονται με την έρευνα, καθώς και της μελέτης των "REVERSE LOGISTICS". (Σχεδιασμός της αντιστροφής των προβλημάτων που θα δημιουργηθούν από την καύση και του υπολογισμού / αξιολόγησης του κόστους - οφέλους σε διαφορετικές επενδύσεις εναλλακτικών λύσεων).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INFO 2000 (1998-2000), ΦΟΡΕΑΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - DG XIII, PARTNERS: HFvA (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) - ZMDI (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) - IN & DI (ΙΣΠΑΝΙΑ) -ARVIS Ltd (ΕΛΛΑΔΑ) - RENDAN (ΔΑΝΙΑ) - NORSAS (ΝΟΡΒΗΓΙΑ) - EXPOSED (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) - CREDO (University of Sheffield) (ΑΓΓΛΙΑ). Θέμα του ερευνητικού αυτού προγράμματος είναι η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού ευρωπαϊκού δικτύου βάσης δεδομένων στο Internet (Electronic Waste Information Network) με πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με την διαχείριση των απορριμμάτων. Συμμετέχω ως κύριος ερευνητής και επιστημονικός υπεύθυνος για την εταιρεία ARVIS με στόχο την μελέτη και υλοποίηση του τμήματος της έρευνας που αφορά την Ελλάδα, επικεντρώνοντας στην τεχνικοοικονομική μελέτη του συστήματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕQUAL (Ανταγωνιστικό κοινοτικό πρόγραμμα 2002 - 2004). Συμμετοχή στην κοινοπραξία 28 φορέων με τίτλο «ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΖΩΗΣ - Κ.Π. EQUAL», με στόχο την δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για άτομα με ειδικές ανάγκες, στα πλαίσια δραστηριοτήτων σχετικών με την ανακύκλωση και το περιβάλλον. Ειδικότερα, η απασχόλησή μου έγκειται στο να συμμετέχω σαν κύριος ερευνητής και επιστημονικός υπεύθυνος για την εταιρεία ARVIS με αντικείμενο την τεχνικοοικονομική μελέτη για την διερεύνηση των δυνατοτήτων απασχόλησης ΑΜΕΑ σε κέντρα ανακύκλωσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕQUAL (Β' Κύκλος Υλοποίησης 2004-2006). Επιστημονικός επόπτης όλων των υποέργων του Συντονιστή Εταίρου της κοινοπραξίας «Κοινωνική / Επαγγελματική Αποκατάσταση στην Ανακύκλωση – Ελπίδα για το Περιβάλλον», για την υλοποίηση του έργου στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση Ατόμων με Αναπηρία και Ελλήνων Αθίγγανων μέσω προγράμματος ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων στην Ελλάδα» στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL.

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2008). Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου, ΦΟΡΕΑΣ: Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας, Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ. Εργοδότης: ARISTO DEVELOPERS SA, Αντικείμενο του έργου είναι η ανάλυση των υφιστάμενων τεχνολογιών αφαλάτωσης που εφαρμόζονται διεθνώς, των απαιτήσεων της νομοθεσίας, καθώς και των τεχνικο-οικονομικών παραμέτρων τέτοιων συστημάτων, με στόχο τον προσδιορισμό των τεχνικών προδιαγραφών ενός πρότυπου συστήματος, που θα εναρμονίζεται στις αρχές τις βιώσιμης ανάπτυξης, με κύριο γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΗΡΑΓΓΑ Τ8 ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» (2009), Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου, ΦΟΡΕΑΣ: Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας, Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ. Εργοδότης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάλυση της επικινδυνότητας (Risk Analysis), με βάση τις διεθνώς ισχύουσες μεθοδολογίες για τις σήραγγες T8 και Συμβόλου της Εγνατίας Οδού.

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΡΙΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» (2009), Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου, ΦΟΡΕΑΣ: Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας, Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ. Εργοδότης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάλυση της επικινδυνότητας (Risk Analysis), με βάση τις διεθνώς ισχύουσες μεθοδολογίες, για τις σήραγγες Πριονίων και Κοιλώματος της Εγνατίας Οδού.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (2010 - ), Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου, ΦΟΡΕΑΣ: Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας, Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ. Εργοδότης: WWF, Το έργο αφορά ανάπτυξη μεθοδολογίας βαθμολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων επιλεγμένων προϊόντων στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, βάσει εξειδικευμένου λογισμικού, και την δημιουργία σχετικής «πράσινης κάρτας», που θα περιέχει ποσοτικές πληροφορίες σε σχέση με τα παραπάνω, και θα αναπτυχθεί στα επιλεγμένα προϊόντα, με σκοπό την ενημέρωση των υποψήφιων αγοραστών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "LEONARDO DA VINCI" ΜΕ ΤΙΤΛΟ "EUROPEAN TRAINING PARTNERSHIP ON SUSTAINABLE INNOVATION" (2010 – 2012), Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου, ΦΟΡΕΑΣ: Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας, Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ., Εργοδότης: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, Στόχος του Έργου είναι η δημιουργία συνεργειών μεταξύ φορέων διαφορετικών χωρών, με στόχο την δημιουργία κοινών εκπαιδευτικών, καινοτόμων δραστηριοτήτων.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (2010 – 2011), Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου, ΦΟΡΕΑΣ: Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας, Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ. Εργοδότης: Οικιστικοί Σύλλογοι Γλυφάδας, Περιβαλλοντική και Οικολογική Αποτύπωση και Αξιολόγηση χώρου μελέτης και πρόταση Οικιστικής Αξιοποίησης

“PAY AS YOU THROW (PAYT)”, OPERATIONAL PROGRAMMES, «COMPETITIVENESS AND ENTREPRENEURSHIP» AND REGIONS IN TRANSITION, NSRF 2007-2013 NATIONAL ACTION: «COOPERATION 2011 - Partnerships of Production and Research Institutions in Focused Research and Technology Sectors» (2001 – 2015), Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου, ΦΟΡΕΑΣ: ΓΓΕΤ. Στόχοι του έργου είναι:

  • η αξιοποίηση σύγχρονων συστημάτων συλλογής και διαχείρισης απορριμμάτων, τα οποία προωθούν την δίκαιη και ισότιμη χρέωση των πoλιτών, μέσω αστικών φόρων και ανάλογα με το πόσο ανακυκλώνουν
  • η μείωση των αποβλήτων και αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης
  • η ενσωμάτωση και ανάπτυξη οικονομικών / κοινωνικών / διαχειριστικών εργαλείων με σκοπό την προώθηση του διαχωρισμού των υλικών από τους ΧΥΤΑ προς ανακύκλωση.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα (μέλος ερευνητικής ομάδας)

ΥΠ.ΑΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, Ερευνητικό έργο ΠΑΒΕ (1990-1993), ΦΟΡΕΑΣ : ΕΜΠ - ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε. - MANCOΜ A.E.,"Ανάπτυξη εμπείρου συστήματος CAD για την αυτόματη αριστοποίηση του σχεδιασμού της παραγωγικής διαδικασίας στην βιομηχανία ετοίμου ενδύματος". Συμμετοχή ως κύριος ερευνητής του ΕΜΠ σε εφηρμοσμένη έρευνα σε συνεργασία με την εταιρεία ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε. για την ανάπτυξη ενός συστήματος υποστήριξης αποφάσεων βασισμένου σε αλγορίθμους επιχειρησιακής έρευνας, κανόνες τεχνητής νοημοσύνης και το AUTOCAD.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ RETEX (1995), ΦOΡΕΑΣ : ΕΜΠ - ΑΦΟΙ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΕΒΕ - ΜΑNCOM A.E., "Δημιουργία τμήματος σχεδιασμού ετοίμων ενδυμάτων με Η/Υ". Συμμετοχή ως κύριος ερευνητής του ΕΜΠ σε ερευνητικό πρόγραμμα σχεδιασμού, ανάπτυξης και εγκατάστασης συστήματος σχεδιασμού της κοπής ετοίμων ενδυμάτων στην βιομηχανία ΑΦΟΙ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΕΒΕ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: EUROPEAN INTER- REGIONAL CO-OPERATION PROGRAMME RECITE II (2001 - 2002), ΦΟΡΕΑΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΘΕΜΑ: PROJECT ECOSERT, EUROPEAN COOPERATION FOR SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL REGIONAL DEVELOPMENT THROUGH TOURISM, Συμμετοχή ως ερευνητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αντικείμενο «Εφαρμογές συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EMAS σε τουριστικές περιοχές και χώρους αναψυχής».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Transferring the Experience of Greece to Turkey in the Field of Environment During the Accession Period» (2007), ΦΟΡΕΑΣ: Ε-CONET MKO, Συμμετοχή ως επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος. Συμβολή στην ενίσχυση της δυνατότητας εφαρμογής από πλευράς της Τουρκίας, προσεγγίσεων που σχετίζονται με το περιβάλλον στο πλαίσιο του NPAA, καθώς και συνεργασία προσέγγισης. Παροχή τεχνογνωσίας και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ δημόσιου τομέα, ιδιωτικού τομέα, πανεπιστημίων και ΜΚΟ της Τουρκίας και της Ελλάδας, σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, προκειμένου να βελτιωθεί η εξειδίκευση και εκπαιδευτική ικανότητα της Τουρκίας στον τομέα του περιβάλλοντος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «FORWAST» (2007), ΦΟΡΕΑΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, Μέλος τoυ Steering Committee του προγράμματος. Aντικείμενο: Καθολική χαρτογράφηση των φυσικών ροών και αποθεμάτων πηγών με στόχο την πρόβλεψη ποσοτήτων των αποβλήτων της Ευρώπης, καθώς και αναγνώριση του κύκλου ζωής των περιβαλλοντικών παραγόντων μείωσης των παραγόμενων αποβλήτων και ανακύκλωσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «INFORMATION EXCHANGE AND AWARENESS RAISING PROJECT ON SHIPMENTS OF WASTE» (2007), ΦΟΡΕΑΣ: EUROPEAN COMMISSION (DG ENVIRONMENT), Κύριος Υπεύθυνος Oργάνωσης Διημερίδας στην Αθήνα, για λογαριασμό της Γερμανικής Εταιρείας Συμβούλων BIPRO GmbH. H Διημερίδα διεξάχθηκε στο ΤΕΕ στις 23-24/04/07. Aντικείμενο του προγράμματος: Ενημέρωση των Εθνικών Αρχών για την σπουδαιότητα της σωστής εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί της Διασυνοριακής Μεταφοράς Αποβλήτων, καθώς και για την ανάγκη αυξημένης ενίσχυσης και συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (2008), Κύριος Ερευνητής, ΦΟΡΕΑΣ: Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας, Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ. Εργοδότης: Ίδρυμα «Παναγία η Ακρωτηριανή», Αντικείμενο του έργου είναι η ανάλυση όλων των χαρακτηριστικών της περιοχής, στα πλαίσια του Natura 2000, ο καθορισμός διαχειριστικών σχεδίων για την βέλτιστη διαχείριση της περιοχής και ο προσδιορισμός των επιτρεπόμενων χρήσεων και των δυνατών επενδύσεων, κατόπιν οριοθέτησης ειδικών ζωνών. Τέλος, ο προσδιορισμός προτάσεων για την σύσταση και λειτουργία ενός νέου φορέα για την διαχείριση της περιοχής.

OLYMPIC GAMES GLOBAL IMPACT- ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 2004(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ / Ιούνιος – Δεκέμβριος 2008), Κύριος Ερευνητής, ΦΟΡΕΑΣ: Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας, Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ., Εργοδότης: ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε., Αντικείμενο του έργου είναι η συμπληρωματική αποτίμηση των επιπτώσεων των Ολυμπιακών Αγώνων (σε συνέχεια προηγούμενης σύμβασης) στους άξονες: Οικονομία, Πολιτισμός, Περιβάλλον και Κοινωνία, με βάση την πορεία δεικτών αξιολόγησης και στοχευμένα ερωτηματολόγια στις εμπλεκόμενες ομάδες.

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΑΝΗΛΙΟΥ, ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΡΑΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» (2009), Κύριος Ερευνητής, ΦΟΡΕΑΣ: Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας, Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ. Εργοδότης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Αντικείμενο του έργου είναι η ανάλυση της επικινδυνότητας (Risk Analysis), με βάση της διεθνώς ισχύουσες μεθοδολογίες, για τις σήραγγες Ανήλιου, Μετσόβου και Κωσταράκου της Εγνατίας Οδού.

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» (2009), Κύριος Ερευνητής, ΦΟΡΕΑΣ: Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας, Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ., Εργοδότης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Αντικείμενο του έργου είναι η ανάλυση της επικινδυνότητας (Risk Analysis), με βάση τις διεθνώς ισχύουσες μεθοδολογίες, για την σήραγγα Παναγιάς της Εγνατίας Οδού.

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, Κύριος Ερευνητής, ΦΟΡΕΑΣ: Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας, Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ. Εργοδότης: ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

GRASP– (GREEN PROCUREMENT AND SMART CITY SUPPORT IN THE ENERGY SECTOR), Κύριος Ερευνητής, ΦΟΡΕΑΣ: EU / MED Programme “Territorial Cooperation objective” of the EU Cohesion Policy.» (2013 – 2016), Εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ

Μελέτες

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ, Συμμετοχή στην επιστημονική ομάδα εκπόνησης μελέτης για την χωροθέτηση του χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της ευρύτερης περιοχής Λάρισας. (1992)

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ, Συμμετοχή στην επιστημονική ομάδα εκπόνησης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον Χ.Υ.Τ.Α. της ευρύτερης περιοχής Λάρισας. (1993)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "EXPERT CONSULTING", Μελέτη Χρονικού και Οικονομικού Προγραμματισμού ΜΟΠ Α.Κ.Ε. (1993)

ΓΕΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΑΘΗΝΩΝ, Μελέτη οργάνωσης των εξωτερικών ιατρείων. (1994)

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, Μελέτη οργάνωσης των εξωτερικών ιατρείων. (1994)

ΡΙΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Ο.Ε., Μελέτη, τεχνική υποστήριξη και υλοποίηση προγράμματος ανακύκλωσης αλουμινίου με ιδιωτική εταιρεία. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, Μελέτη, κατάρτιση και αξιολόγηση ερωτηματολογίου (1995). Δημοσίευση των αποτελεσμάτων στο περιοδικό του Συλλόγου.

ΥΠΕΧΩΔΕ, Συμμετοχή στην ομάδα ανάληψης και εκπόνησης μελέτης «Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ε.Ο. Μοναστήρι-Καρδίτσα (6ο-13ο χλμ.)» και μελέτης προέγκρισης χωροθέτησης. (Ιανουάριος 1996)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, Κατόπιν εγγραφής στο Μητρώο Αξιολογητών Επιχειρηματικών Σχεδίων και Μελετών Επενδυτικών Προτάσεων του Υ.Β.Ε.Τ. (1996-1999) αξιολογήθηκαν επενδυτικές προτάσεις / Business Plans, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 7,5 δισ. δραχμών, των κάτωθι εταιρειών: ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - Ζωοτροφές, Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - Κατασκευή Παιχνιδιών, Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών - Συσκευασίες Αγροτικών Προϊόντων, ΘΡΑΚΗ Α.Ε., Ι. & Α. ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ Ο.Ε., ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΑΕΒΕ, ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - Τυποποίηση Οσπρίων - Σπορέλαιων - Ελαιολάδου, ΣΕΦΚΟ - ΖΕΕΛΑΝΔΙΑ ΑΒΕΕ, Γ. ΧΩΤΟΣ - Τυροκομεία, Σ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ - Ενδύματα, ΣΟΥΡΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - Κουρτίνες, ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.-Κλωστουφαντουργία, ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - Αλευρα, Γ. ΜΕΖΙΝΗΣ Ο.Ε .- Εμφιάλωση νερού Λουτρακίου, ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε., GRITALCO ABEE - Δερμάτινα Είδη, Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Κατόπιν εγγραφής στο Μητρώο Αξιολογητών Προτάσεων Ενεργειακών Επενδύσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενέργειας (1997-1998) αξιολογήθηκαν επενδυτικές προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας συνολικού προϋπολογισμού 20,7 δισ. δραχμών, των κάτωθι εταιρειών: ΑΓΕΤ - ΗΡΑΚΛΗΣ (Προτάσεις για δύο εργοστάσια), ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, LPC/Διυλιστήρια Ομίλου Βαρδινογιάννη, ΕΛΒΑΛ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ (Προτάσεις για δύο εργοστάσια), ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ/ΕΛΔΑ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ, Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ, ΤΕΧΑΠΡΕΤ, ΣΕΡΓΑΛ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ), PΑLIΝI BEACH HOTEL, ΔΕΗ (Α.Η.Σ. Καρδιάς - Αγ. Δημητρίου - Αμυνταίου),ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ ΑΕΒΕ (ΒΑΦΕΙΑ-ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ), ΠΡΩΤΕΧ ΑΒΕΕ (ΒΑΦΕΙΑ-ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Εξειδίκευση και επεξεργασία των προτάσεων και συμπερασμάτων της μελέτης: "Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας" (Ιούνιος 1996).

Επιστημονικός υπεύθυνος της ομάδας που ανέλαβε την παραπάνω μελέτη.

FORD MOTOR COMPANY, ΧEROX CORP., HUGHES, Ανάληψη εποπτείας και ελέγχου μεταφράσεων τεχνικών κειμένων σε Γερμανική και Αγγλική γλώσσα, σχετικών με Ηλεκτρομηχανολογικά θέματα για λογαριασμό των παραπάνω πολυεθνικών εταιρειών (1996).

HENKEL ABEE, Διενέργεια μελέτης σκοπιμότητας για την οργάνωση προγράμματος ανακύκλωσης απορριμμάτων και προμήθεια εξοπλισμού.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ - ΚΕΝΑΚΑΠ, Μελέτη για την εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή (1997), Υπεύθυνος Έργου.

ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ, Μελέτη για την εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή (1997), Επιστημονικός Υπεύθυνος Ομάδας Εκπόνησης.

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ, Μελέτη για την εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή (1997), Επιστημονικός Υπεύθυνος Ομάδας Εκπόνησης.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, Ανάληψη και εκπόνηση της μελέτης προέγκρισης χωροθέτησης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων τμήματος του επαρχιακού οδικού δικτύου Κορινθίας (Καλλιάνοι - Ασπρόκαμπος), (1997-1998).

ΕΝCO ΕΠΕ, Επίβλεψη, επεξεργασία και ανάλυση περιβαλλοντικών μετρήσεων, με στατιστικά εργαλεία, για την ΔΕΗ (1999, 2000, 2001, 2003, 2004).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ - (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.), Μελέτη για την υλοποίηση επιχειρηματικού και στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της εταιρείας (1999), Επιστημονικός Σύμβουλος και Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου.

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, Συμμετοχή στην μελέτη "Διαχείριση Υδατικών Πόρων Κυκλάδων" με αντικείμενο το κομμάτι του σχεδιασμού και της επιχειρησιακής έρευνας (2000)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΡΑΚΗΣ (Φορέας: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Προκαταρτική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (2001).

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, Τεχνικο-Οικονομική Μελέτη για τη Δημιουργία από τον ΟΔΔΥ Μονάδας Ανακύκλωσης ή Άλλης Αξιοποίησης Απαξιωμένων Ελαστικών (2002), Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ομάδας Εκπόνησης της Μελέτης.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΡΓΟ: ΠΕΠΕΡ Β, Υποέργο: Παραγωγή ενισχυμένων πλαστικών εξαρτημάτων με τη μέθοδο της μεταφοράς ρητίνης (Resin Transfer Moulding), Αξιολογητής του Ανάδοχου: ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε. (2007)

ΛΔΚ ΟΙΚΟ Α.Ε., Σύμβουλος Εκπόνησης Μελέτης του έργου που αφορά τις «Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων» (2008)

Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας (ΣΕΒ) - Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων «Ανάπτυξη Δικτύου Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης - ΔΕΤΕΠ» (Ιούλιος 2011 – Σήμερα)

INTERNATIONAL SOLID WASTE ASSOCIATION (ISWA) Mέλος ομάδας σύνταξης Μελέτης με τίτλο: “Opportunities & Barriers of Recycling in Balkan Countries: The case of Greece and Serbia” (2013)