Βιβλία

Στη σελίδα αυτή παρατίθενται τα βιβλία και τα κεφάλαια σε βιβλία που έχω συγγράψει, καθώς και οι εκδόσεις που έχω επιμεληθεί.

Συγγραφική Δραστηριότητα

Αραβώσης Κ., Καρμπέρης Αθ., Σωτήρχος Α., "Τεχνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων", σελίδες: 504, Εκδότης: Νομική Βιβλιοθήκη, 2012 (βρείτε τα περιεχόμενα του βιβλίου εδώ).

Αραβώσης Κ., "Κατάρτιση & Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων και Προγραμμάτων: Από την Θεωρία στην Πράξη", σελίδες: 352, Εκδότης: Νομική Βιβλιοθήκη, 2003, (με συμπλήρωμα, σελίδες: 64, 2006 και με επανέκδοση με προσθήκη κεφαλαίων, σελ. 360, 2007).

Aραβώσης Κ., Κούγκολος Αθ., Μπακοπούλου Σ., "Διαχείριση Νοσοκομειακών Αποβλήτων", σελίδες: 103, Έκδοση ΑΔΕΔΥ – Κοινωνικό Πολύκεντρο, 2008.

Κεφάλαια σε Βιβλία με Κρίση

Αραβώσης Κ., "Η συνεισφορά των Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στην τεχνολογική προσέγγιση των συγχρόνων προβλημάτων του Περιβάλλοντος". Μέλος Συντακτικής Επιτροπής. Ειδική έκδοση Π.Σ.Δ.Μ.-Η., 6/06/1999, 98 σελίδες.

Kessler M., Aravossis K., "Strategische Planung und Entwicklung eines europäischen Abfall Informations - Netzwerkes" Bio - und Restabfallbehandlung V, Witzenhausen - Institut Neues aus Forschung und Praxis p.p. 669- 678, 2000.

Αραβώσης Κ., "Φόροι Εκπομπών και Μεταβιβάσιμες Άδειες Εκπομπών", Ειδικός Συλλογικός Τόμος για τους "Περιβαλλοντικούς Διαλόγους" της 20ης Μαϊου 2003, με θέμα «Οικονομικά Εργαλεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη», ΝΟΜΟΣ & ΦΥΣΗ, Επιμέλεια: Ανδρ. Παπανδρέου, Β. Καραγεώργου, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2003.

Aravossis K., "Greek Environmental Strategic Policies", Τρίτη Έκδοση του Εθνικού Τόμου για την Ελλάδα "About Greece", της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, Ενότητα "Brand Greece", σελ. 267 – 276, 2007.

Aravossis K., "European Union Environmental Legislation Requirements", Ειδικός Τόμος με τίτλο: "Transferring the Experience of Greece to Turkey in the Field of Environment During the Accession Period", που εκδόθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος "Europa Bridges of Knowledge Programme 2007", Ed.: Environment Foundation of Turkey, pp. 33-44, 2007.

Aravossis K., "Environmental EU Legislation Requirements – Role of Economic Instruments in Reducing Implementation Costs", Ειδικός Τόμος με τίτλο: "Transferring the Experience of Greece to Turkey in the Field of Environment During the Accession Period", που εκδόθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος "Europa Bridges of Knowledge Programme 2007", Ed.: Environment Foundation of Turkey, pp. 85-102, 2007.

Aravossis K., Panayiotou N. & Moschou P., "Greece: A Comparative Study of CSR Reports", In: Idowu, S. O. and Filho, W. L., (Eds.):"Global Practices of Corporate Social Responsibility", Chapter 7, Springer - Verlag, Berlin Heidelberg, p.p.149 – 164, 2009.

Panayiotou N., Aravossis K., & Saridakis K., "An Exploratory study of CSR Practices in the Greek Manufacturing Sector", In: Idowu, S. O. and Filho, W. L., (Eds.):"Professionals' Perspectives of CSR", Part II "Engineering", Chapter 10, Springer - Verlag, Berlin Heidelberg, p.p.191 – 208, 2009.

Panayiotou N., Aravossis K., "Supply Chain Management "In: Idowu, S. O., and Louche C. (Eds.):"Theory & Practice of Coroporate Social Responsibility", Chapter 4, Springer - Verlag, Berlin Heidelberg, p.p. 55 – 70, 2011. 

Tolis A., Rentizelas A., Aravossis K. , Tatsiopoulos I., "Decisions under uncertainty in Municipal Solid Waste Cogeneration investments", A. Karagiannidis (ed.), Waste To Energy, Green Energy and Technology, Springer – Verlag London Ltd, pp. 197 – 218, 2012.

Στράντζαλη Ε., Αραβώσης Κ., "Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων στην Τεχνικο – Οικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Ενέργειας", Ν. Φαραντούρης (επιμ.), Ενέργεια, Δίκτυα & Υποδομές, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, σελ. 321 – 368, 2014.

Επιμέλεια Εκδόσεων (Editor)

Aravossis K., Brebbia C.A., Kakaras E., Kungolos A.G., "Environmental Economics and Investment Assessment", WIT Transactions on Ecology and the Environment, Vol 98, WIT Press, UK, pages: 348, 2006.

Kungolos A., Aravossis K., Karagiannidis A., Samaras P., "Proceedings of SECOTOX Conference and the International Conference on Environmental Management Engineering, Planning and Economics", Volumes: 4, pages: 3004, GRAFIMA Publ., 2007.

Aravossis K., Special Issue "Environmental Economics" of the International Journal of Sustainable Development and Planning, Volume 3, Number 2,pages: 201,WIT PRESS, UK.,2008.

Aravossis K., Brebbia C.A., Gomez N., "Environmental Economics and Investment Assessment II", WIT Transactions on Ecology and the Environment, Vol 108, WIT Press, UK, pages: 316, 2008.

Lasaridis M., Aravossis K., Special Issue "WAFO – Urban Air Quality & Sustainable Development" of the "Water, Air & Soil Pollution: Focus" Journal, Springer, The Netherlands, Volume 9, Nos 1-2, pages: 157, 2009.

Karagiannidis A., Kungolos A., Aravossis K., Special Issue 'Waste Management' (Special Issue Section on the First International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics) of the International Journal of Integrated Waste Management, Science & Technology, Elsevier Press, UK, Volume 29:5, 05/2009.

Kungolos A., Aravossis K., Karagiannidis A., Samaras P., "Proceedings of the 2nd International Conference on Environmental Management Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) & SECOTOX Conference" Volumes: 4, GRAFIMA Publ., 2009.

Aravossis K., Brebbia C.A., "Environmental Economics and Investment Assessment III", WIT Transactions on Ecology and the Environment, Vol 131, WIT Press, UK, pages: 269, 2010.

Kungolos A., Karagiannidis A., Aravossis K., Samaras P., Schramm K.W., "Proceedings of the 3rd International Conference on Environmental Management Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) & SECOTOX Conference" Volumes: 4, GRAFIMA Publ., 2011.

Kungolos A., Aravossis K., Karagiannidis A., Samaras P., Schramm K.W., "Proceedings of the 4th International Conference on Environmental Management Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) & SECOTOX Conference" pages: 1.100 GRAFIMA Publ., 201.

Kungolos A., Aravossis K., Laspidou C. Samaras P., Schramm K.W. "Proceedings of the 5th International Conference on Environmental Management Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) & SECOTOX Conference" pages: 821 GRAFIMA Publ., 2015