Τεχνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων

 

Υπολογιστικά φύλλα & πρότυπα εργαλεία

 

Κωδικός Αρχείου Τίτλος Αρχείου Ηλεκτρονική Μορφή
PDF XLS
Πρότυπο Πρότυπο αρχείο διαγραμμάτων Ανάλυσης Ευαισθησίας - xls
Πρότυπο Πρότυπο αρχείο για την υλοποίηση διαγραμμάτων Τριγωνικής Κατανομής Πιθανότητας - xls
Πρότυπο Πρότυπο αρχείο για την υλοποίηση διαγραμμάτων Κανονικής Κατανομής Πιθανότητας - xls
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ "Α" - "Β"
ΕΠΕΝΔΥΣΗ "Α" Φύλλο υπολογισμών: Χρηματοοικονομική απόδοση επένδυσης "Α" - xls
Φύλλο υπολογισμών: Τιμές εναλλαγής κρίσιμων μεταβλητών επένδυσης "Α" - xls
Φύλλο υπολογισμών: Ανάλυση ευαισθησίας - xls
Φύλλο καταχώρησης αποτελεσμάτων - Διαγράμματα: Ανάλυση ευαισθησίας pdf xls
Φύλλο υπολογισμών: Ανάλυση κινδύνων επένδυσης "Α"(με χρήση ειδικού λογισμικού) - xls
Διαγράμματα: Σωρευτική κατανομή πιθανότητας δεικτών αξιολόγησης-ανάλυση pdf -
ΕΠΕΝΔΥΣΗ "Β" Φύλλο υπολογισμών: Χρηματοοικονομική απόδοση επένδυσης "Β' xls
Φύλλο υπολογισμών: Τιμές εναλαγής κρίσιμων μεταβλητών επένδυσης "Β" - xls
Φύλλο υπολογισμών: Ανάλυση ευαισθησίας - xls
Φύλλο καταχώρησης αποτελεσμάτων - Διαγράμματα: Ανάλυση ευαισθησίας pdf xls
Φύλλο υπολογισμών: Ανάλυση κινδύνων επένδυσης "Β" (με χρήση ειδικού λογισμικού) - xls
Διαγράμματα: Σωρευτική κατανομή πιθανότητας δεικτών αξιολόγησης-ανάλυση pdf -
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8o ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ "Γ" - "Δ" - "Ε" - "Ζ"
ΕΠΕΝΔΥΣΗ "Γ" Φύλλο υπολογισμών: Ανάλυση προεξοφλημένων ταμειακών ροών - xls
Φύλλο υπολογισμών (με χρήση ειδικού λογισμικού) και Διάγραμμα: Ανάλυση ευαισθησίας pdf xls
Φύλλο υπολογισμών: Ανάλυση κινδύνων (με χρήση ειδικού λογισμικού) - xls
Διάγραμμα: Σωρευτική κατανομή πιθανότητας δείκτη αξιολόγησης pdf -
ΕΠΕΝΔΥΣΗ "Δ" Φύλλο υπολογισμών: Ανάλυση προεξοφλημένων ταμειακών ροών - xls
Φύλλο υπολογισμών (με χρήση ειδικού λογισμικού) και Διάγραμμα: Ανάλυση ευαισθησίας pdf xls
Φύλλο υπολογισμών: Ανάλυση κινδύνων (με χρήση ειδικού λογισμικού) - xls
Διάγραμμα: Σωρευτική κατανομή πιθανότητας δείκτη αξιολόγησης pdf -
ΕΠΕΝΔΥΣΗ "Ε" Φύλλο υπολογισμών: Ανάλυση προεξοφλημένων ταμειακών ροών - xls
Φύλλο υπολογισμών (με χρήση ειδικού λογισμικού) και Διάγραμμα: Ανάλυση ευαισθησίας pdf xls
Φύλλο υπολογισμών: Ανάλυση κινδύνων (με χρήση ειδικού λογισμικού) - xls
Διάγραμμα: Σωρευτική κατανομή πιθανότητας δείκτη αξιολόγησης pdf -
ΕΠΕΝΔΥΣΗ "Ζ" Φύλλο υπολογισμών: Ανάλυση προεξοφλημένων ταμειακών ροών - xls
Φύλλο υπολογισμών (με χρήση ειδικού λογισμικού) και Διάγραμμα: Ανάλυση ευαισθησίας pdf xls
Φύλλο υπολογισμών: Ανάλυση κινδύνων (με χρήση ειδικού λογισμικού) - xls
Διάγραμμα: Σωρευτική κατανομή πιθανότητας δείκτη αξιολόγησης pdf -
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ Φύλλο υπολογισμών και Διάγραμμα: Ετήσιες χρηματοροές έργων pdf xls
Φύλλο υπολογισμών: Μέση τιμή μεταβλητών - xls
Κατανομή πιθανότητας μεταβλητών έργων pdf -
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9o ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Φύλλο υπολογισμών: Χρηματοοικονομική και Οικονομική Ανάλυση - xls
Φύλλο υπολογισμών: Τιμές εναλλαγής κρίσιμων μεταβλητών - xls
Φύλλο υπολογισμών: Ανάλυση σεναρίου 1 - xls
Φύλλο υπολογισμών: Ανάλυση σεναρίου 2 - xls
Φύλλο υπολογισμών: Ανάλυση σεναρίου 3 - xls
Φύλλο υπολογισμών: Ανάλυση σεναρίου 4 - xls
Φύλλο υπολογισμών: Ανάλυση σεναρίου 5 - xls
Φύλλο υπολογισμών και Διαγράμματα: Ανάλυση ευαισθησίας pdf xls
Φύλλο υπολογισμών: Μέση τιμή μεταβλητών - xls
Διαγράμματα: Κατανομές πιθανότητας μεταβλητών (Κατανομή PERT συμμετρική, κατανομή PERT μή συμμετρική, τριγωνική κατανομή) pdf -
Φύλλο υπολογισμών: Ανάλυση κινδύνων (με χρήση ειδικού λογισμικού) - xls
Διαγράμματα: Σωρευτικές κατανομές πιθανοτήτων των δεικτών αξιολόγησης pdf -
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Φύλλο υπολογισμών: Χρηματοοικονομική και Οικονομική Ανάλυση - xls
Φύλλο υπολογισμών: τιμές εναλλαγής κρίσιμων μεταβλητών - xls
Φύλλο υπολογισμών: Ανάλυση σεναρίου 1 - xls
Φύλλο υπολογισμών: Ανάλυση σεναρίου 2 - xls
Φύλλο υπολογισμών: Ανάλυση σεναρίου 3 - xls
Φύλλο υπολογισμών: Ανάλυση σεναρίου 4 - xls
Φύλλο υπολογισμών: Ανάλυση σεναρίου 5 - xls
Φύλλο υπολογισμών και Διαγράμματα: Ανάλυση ευαισθησίας pdf xls
Φύλλο υπολογισμών: Μέση τιμή μεταβλητών - xls
Διαγράμματα: Κατανομές πιθανότητας μεταβλητών (Τριγωνική συμμετρική, Τριγωνική μή συμμετρική, κατανομή PERT) pdf -
Φύλλο υπολογισμών: Ανάλυση κινδύνων (με χρήση ειδικού λογισμικού) - xls
Διαγράμματα: Σωρευτικές κατανομές πιθανοτήτων των δεικτών αξιολόγησης pdf -
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ / ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Φύλλο υπολογισμών: Χρηματοοικονομική και Οικονομική Ανάλυση - xls
Φύλλο υπολογισμών: τιμές εναλλαγής κρίσιμων μεταβλητών - xls
Φύλλο υπολογισμών: Ανάλυση σεναρίου 1 - xls
Φύλλο υπολογισμών: Ανάλυση σεναρίου 2 - xls
Φύλλο υπολογισμών: Ανάλυση σεναρίου 3 - xls
Φύλλο υπολογισμών: Ανάλυση σεναρίου 4 - xls
Φύλλο υπολογισμών: Ανάλυση σεναρίου 5 - xls
Φύλλο υπολογισμών (με χρήση ειδικού λογισμικού) και Διαγράμματα: Ανάλυση ευαισθησίας pdf xls
Φύλλο υπολογισμών: Μέση τιμή μεταβλητών - xls
Διαγράμματα: Κατανομές πιθανότητας μεταβλητών (Τριγωνική κατανομήκαι κατανομή PERT) pdf -
Φύλλο υπολογισμών: Ανάλυση κινδύνων (με χρήση ειδικού λογισμικού) - xls
Διαγράμματα: Σωρευτικές κατανομές πιθανοτήτων των δεικτών αξιολόγησης pdf -
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12o ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Παράδειγμα 1o Διάγραμμα Κόστους – Παραγωγής pdf -
Παράδειγμα 3o Καμπύλες ίσου προιόντος και ίσης δαπάνης pdf -