Συνέδρια

Στη σελίδα αυτή παρατίθενται ενδεικτικά οι δημοσιεύσεις που έχω πραγματοποιήσει σε πρακτικά συνεδρίων, ελληνικών και διεθνών (που έχουν γίνει δεκτά μετά από κρίση).

Ανακοινώσεις και Δημοσιεύσεις σε Τόμους Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίων με Κριτές

Aravossis K. - Xerokostas D.,"A heuristic Solution Approach to a special type of the two dimensional Cutting Stock Problem", Πρακτικά Δευτέρου Βαλκανικού Συνεδρίου, Έκδοση Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Τόμος πρακτικών, σελ. 795-807, Θεσ/νίκη 10/1993.

Xerocostas D. - Aravossis K., "A solution procedure for solving the cutting stock problem as found in the clothing industry", Πρακτικά Διεθνούς συνεδρίου Database and Expert Systems Applications, Τόμος πρακτικών, Έκδοση Springer Verlag, σελ. 214-224, 1994.

Αραβώσης Κ., "Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης στον Νησιωτικό Χώρο". Πρακτικά Προσυνεδρίου Λέσβου του 5ου Παγκοσμίου Συνεδρίου των φορέων των Μηχανολόγων ICOMES '98, Π.Σ.Δ.Μ.-Η., 3-6/10/1997. Αναδημοσίευση στο Δελτίο Π.Σ.Δ.Μ.-Η., σελ. 68-72, 5/1998.

Spyra W., Aravossis K., Nikou N., "Stress situations and Environmental factors of Tourism developed areas". Proceedings of the "1st International Scientific Congress Tourism and Culture for sustainable development", Athens, 19 - 21/05/1998.

Αραβώσης K., "Σχεδιασμός και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών για την διαχείριση των μολυσματικών νοσοκομειακών αποβλήτων". Proceedings of the 3rd International Conference on Environmental Protection, HELECO 1999, pp. 163 - 170.

Kessler M., Aravossis K., "Strategische Planung und Entwicklung eines europäischen Abfall Informations - Netzwerkes," Proceedings of the Conference Bio - und Restabfallbehandlung V, Witzenhausen - Institut Neues aus Forschung und Praxis p.p. 669- 678, 2000.

Aravossis K., Anagnostopoulos P., Kungolos A., Vliamos S., "A New Methodology Approach for the Technical-Economical Evaluation of Alternative Waste Disposal Methods by Use of Multicriteria Analysis", Proceedings of the 7th International Conference on Environmental Science and Technology, Sept. 2001, pp. 40 - 51.

Kungolos A., Hadjispyrou S., Samaras P., Petala M., Tsiridis V., Aravossis K., Sakelaropoulos G.P., "Assessment of Toxicity and Bioaccumulation of Organotin Compounds", Proceedings of the 7th International Conference on Environmental Science and Technology, Sept. 2001, pp. 499 - 505.

Patavalis D., Aravossis K., "Α Realistic Approach in Evaluating Programs and Projects towards the Protection and Restoration of Environment", Proceedings of the International Conference "Protection and Restoration of the Environment VI", 07/2002, pp. 1401 - 1410.

Aravossis K., "The Role and Application of Environmental Motivators as Management Tools in Assessing Environmental Programs and Policies", Proceedings of the International Conference "Protection and Restoration of the Environment VI", 07/2002, pp. 1437 - 1446.

Aραβώσης Κ., Καρύδης Β., Ψυχάρης Ι., "Παρουσίαση Μιας Νέας Μεθοδολογικής Προσέγγισης και Εφαρμογής της στην Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Έργων Περιβάλλοντος", Proceedings of the 4th International Conference on Environmental Protection, HELECO 2003, pp. 445 - 454.

Valakostas M., Traganitis S., Aravossis K., Kungolos A., "Innovative Technical and Environmental Aspects in Planning, Constructing and Operating the Sanitary Landfill of Larissa", Proceedings of the 8th International Conference on Environmental Science and Technology, Lemnos Island, Greece, 09/2003, pp. 872 – 885.

Aravossis K., "Sustainable Development and its Impact to Entrepreneurship and Investments", Proceedings of the 2nd International Conference on Waste Management and the Environment "Waste Management 2004", 29/09 – 01/10/2004, Rhodes Island, Greece (Έχει εκδοθεί σε βιβλίο: "Waste Management and the Environment II", WIT Press,UK pp. 528 – 539).

Aravossis K., "Sustainable Development and its Impact to Investment Planning and Entrepreneurship", Proceedings of the 5th International Conference on Environmental Protection, HELECO 2005.

Ρεντιζέλας Αθ., Τατσιόπουλος Η., Αραβώσης Κ., Τόλης Αθ., "Η Αγροτική Βιομάζα ως Απόβλητο και η Βελτιστοποίηση της Ενεργειακής Αξιοποίησής της", Δημοσίευση στα Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου της ΕΕΔΣΑ, 3-4/02/2006.

Μπακοπούλου Σ., Κούγκολος Αθ., Αραβώσης Κ., "Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Νοσοκομειακών Αποβλήτων ως Μέσο Προσδιορισμού των Απαιτούμενων Επενδύσεων: Η Περίπτωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας", Δημοσίευση στα Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου της ΕΕΔΣΑ, 3-4/02/2006.

Bakopoulou, A. Kungolos, K. Aravossis, "Medical Waste Management in Greece: The Case of Thessaly Region", Proceedings of the 2nd International Conference on Sustainable Planning & Development, 12-14/09/05, Bologna, Italy. (Έχει εκδοθεί σε βιβλίο: "Sustainable Development and Planning II", WIT Press. UK, Vol. 1, pp. 565 – 573).

Aravossis K., Panayiotou A., Tsousi K., "A Proposed Methodological Framework for the Evaluation of Corporate Social Responsibility", Proceedings of the 1st International Conference on Environmental Economics and Investment Assessment, 13-15/09/2006, Mykonos, Greece. Έχει εκδοθεί και σε κεφάλαιο βιβλίου: "Environmental Economics and Investment Assessment"WIT Transactions on Ecology and the Environment, Vol 98, pp 87-95, WIT Press, UK 2006.

Tziralis G., Tolis A., Tatsiopoulos I., Aravossis K., "Economic Aspects and Sustainability Impact of the Athens 2004 Olympic Games". Proceedings of the 1st International Conference on Environmental Economics and Investment Assessment, 13-15/09/2006, Mykonos, Greece. Έχει εκδοθεί και σε κεφάλαιο βιβλίου: "Environmental Economics and Investment Assessment"WIT Transactions on Ecology and the Environment, Vol 98, pp 21-33, WIT Press, UK, 2006.

Panagopoulos I., Karayannis A., Adam K., Aravossis K., "Project and Risk Management for the Reclamation of Old Mining Sites", Proceedings of the International Conference of Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, p.p. 667 – 673, Skiathos Island, Greece, June 24-28, 2007.

Aravossis K., Karagiannidis A., Kungolos A., Samaras P., Antonopoulos I., Gianni M., Papaoikonomou K., Somakos L., "Roma and People with Disabilities in Social Enterprises for Contemporary WEEE Management: Framework of a Hellenic Study on Related Organizational Issues", Proceedings of the International Conference of Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, p.p. 1677 – 1682, Skiathos Island, Greece, June 24-28, 2007.

Karagiannidis A., Tchobanoglous G. Antonopoulos I., Kontogianni S., Tsatsarelis Th., Kungolos A., Aravossis K., Samaras P. and Papaoikonomou K., "Past, Present and Future Role of Informal Solid Waste Recycling: A Case Study on Roma People in Tirnavos, Greece", Proceedings of the Waste-The Social Context' 08 Conference, Edmonton, Alberta, Canada, 11-15 May, CD-ROM edition, 2008.

Karagiannidis A., Antonopoulos I., Theodoseli M., Andreadelli V., Chlibos P., Bilitewski B. & Aravossis K., "Involvement of People with Disabilities in Hand-Sorting, Reuse and Recycling of Different Solid Waste Fractions: A Case Study on Waste Paper and WEEE for the Hellenic Island of Lesvos", Proceedings of the Waste-The Social Context' 08 Conference, Edmonton, Alberta, Canada, 11-15 May, CD-ROM edition, 2008.

Aravossis K., Panayiotou N., "A study on the Corporate Social Responsibility Reports of Greek Companies and the Use of Alternative Evaluation Methodologies", Proceedings of the 2st International Conference on Environmental Economics and Investment Assessment, 28 – 30/05/2008 Cadiz, Spain. Έχει εκδοθεί και σε κεφάλαιο βιβλίου: "Environmental Economics and Investment Assessment II "WIT Transactions on Ecology and the Environment, Vol 108, pp 255-262, WIT Press, UK, 2008.

Panagopoulos I., Karayannis A., Kassomenos P., Aravossis K., "A CFD simulation study of VOC and Formaldehyde Indoor Air Pollution Dispersion in an apartment as a part of an Indoor Pollution Management Plan". Proceedings of the Second International Conference of Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, Mykonos Island, Greece, June 21-26, 2009, pages 201 - 207.

Aravossis K., Lazari E., "A Methodological Approach of an Improved Model for Calculating Environmental Administrative Fines", Proceedings of the Second International Conference of Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, Mykonos Island, Greece, June 21-26, 2009, pages 2075 - 2083.

Panayiotou N., Aravossis K., Saridakis K., "The Role of the Consulting Practice in CSR Proliferation during the Economic Downturn", Proceedings of the Second International Conference of Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, Mykonos Island, Greece, June 21-26, 2009, pages 1885 - 1891.

Kyriazis N., Aravossis K., "An Environmental Policy Decision Making Model Under Direct Democracy Procedures", Proceedings of the Second International Conference of Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, Mykonos Island, Greece, June 21-26, 2009, pages 2125 - 2131.

Αραβώσης Κ.,Κορμπά Α., "Τεχνικο-οικονομική ανάλυση της συναποτέφρωσης του R.D.F. στην τσιμεντοβιομηχανία", Δημοσίευση στα Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου της ΕΕΔΣΑ, 30-31/10/2009

Γεωργίου Δ., Σωμάκος Λ., Αραβώσης Κ., "Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων Στην Ελλάδα, Ανάλυση Της Υπάρχουσας Κατάστασης - Προτάσεις". Δημοσίευση στα Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου της ΕΕΔΣΑ, 30-31/10/2009

Aravossis K., Garoufi G., "The Impact of the Emission Trading System on Companies' Profitability: The Case of Greece", Proceedings of the 3rd International Conference on Environmental Economics and Investment Assessment, 03 – 05/05/2010 Cyprus. Έχει εκδοθεί και σε κεφάλαιο βιβλίου: "Environmental Economics and Investment Assessment III "WIT Transactions on Ecology and the Environment, Vol 131, pp 3-15, WIT Press, UK, 2010.

Karmperis A., Sotirchos A., Aravossis K. & Tatsiopoulos I., "Funding Evaluation Model for the Implementation of Wastewater Treatment Projects through Public Private Partnerships", Proceedings of the 3rd International Conference on Environmental Economics and Investment Assessment, 03 – 05/05/2010 Cyprus. Έχει εκδοθεί και σε κεφάλαιο βιβλίου: "Environmental Economics and Investment Assessment III "WIT Transactions on Ecology and the Environment, Vol 131, pp 147-159, WIT Press, UK, 2010.

Rocha C., Aravossis K., et. al., "Innovation and Ecodesign in Ceramic Industry – An Overview of Knowledge Needs in Portugal, Spain and Greece" Challenges and Opportunities for Design Research, Education and Practice in the XXI Century, LeNS Conference, held in Bangalore, India, 29/09-01/10/2010.

Sotirchos A., Karmperis A., Aravossis K. & Tatsiopoulos I., "Financial Sustainability of the Waste Treatment Projects that follow PPP contracts in Greece: a Formula for the Calculation of the Profit Rate", Proceedings of the 8th International Conference on Ecosystems and Sustainable Development (ECOSUD VIII), 13 – 15/04/2011, Alicante, Spain. Έχει εκδοθεί και σε κεφάλαιο βιβλίου: "Ecosystems and Sustainable Development VIII "WIT Transactions on Ecology and the Environment, Vol 144, pp 285-297, WIT Press, UK, 2011.

Panagopoulos I., Karayannis A., Kassomenos P., Aravossis K., "Development of a Numerical Model for Hazard Prediction in the Urban Environment Accounting the Effect of Vegetation", Proceedings of the Third International Conference of Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE III), Skiathos Island, Greece, June 19-24, 2011, pp. 1069 – 1075.

Varympopiotis G., Tolis A., Rentizelas A., Tatsiopoulos I., Aravossis K., "Strategic investments for existing power plants", Proceedings of the Third International Conference of Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE III), Skiathos Island, Greece, June 19-24, 2011, pp. 661 – 666.

Karmperis A., Sotirchos A., Aravossis K. & Tatsiopoulos I., "Option Evaluation Process for the Waste Incineration Projects", Proceedings of the Third International Conference of Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE III), Skiathos Island, Greece, June 19-24, 2011, pp. 925 – 930.

Zis T., Tolis A., Rentizelas A., Tatsiopoulos I., Aravossis K., "Economic Evaluation of Waste Management Options for Remote Areas", Proceedings of the Third International Conference of Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE III), Skiathos Island, Greece, June 19-24, 2011, pp. 955 – 960.

Karmperis A., Sotirchos A., Aravossis K. & Tatsiopoulos I., "A Co-operative Game Theory Approach for the Equal Profit and Risk Allocation", Proceedings of the Second European Conference of Systems (ECS'11), Puerto de La Cruz, Tenerife, December 10-12, 2011, pp. 155 – 160.

Karmperis A., Sotirchos A., Aravossis K. & Tatsiopoulos I., "Risk Based Process for Funding Scheme Evaluation of Public Private Partnerships", Proceedings of the Sixth International Conference on Applied Mathematics, Simulation Modelling (ASM'12), Vouliagmeni, Athens, Greece, March 7-9, 2012, pp. 20 – 25.

Rocha C., Aravossis K., et. al., "Innovation and Ecodesign in Ceramic Industry – Overview and Results of an European Training and Demonstration Project", 15th European Roundtable on Sustainable Consumption and Production (15th ERSCP) held in Bregenz, Austria, 02-04/05/2012.

Aravossis K., Fountzoula Ch., "Determination and Analysis of Factors Enabling the Development of an Eco-City", 15th European Roundtable on Sustainable Consumption and Production (15th ERSCP) held in Bregenz, Austria, 02-04/05/2012.

Karmperis A., Aravossis K., Tatsiopoulos I. and Sotirchos A., "ENPV or ERR? Total Project's Uncertainty Index (TPUI) for sustainable decision-making", Proceedings of the third International symposium on Green Chemistry for Environment, Health and Development, Skiathos Island, Greece, 3-5/10/2012

Aravossis K. and Pavlopoulou Y., "Creating shared value with eco-efficient and green chemical systems in ship operations and in ballast water management", Proceedings of the third International symposium on Green Chemistry for Environment, Health and Development, Skiathos Island, Greece, 3-5/10/2012

Aravossis K., Sopasoudakis K., "Development of a model of a recording Waste Management System", Proceedings of the 4th International Conference of HSWMA "Solid Waste Management in Crisis" 30/11-01/12/2012, pp. 187-193.

Aravossis K., Fountzoula C., "Reciprocity Study of the Waste Management Cost in a typical Municipality and Proposals for the Rationalization of the system", Proceedings of the 4th International Conference of HSWMA "Solid Waste Management in Crisis " 30/11-01/12/2012, pp. 663-668.

A. C. Karmperis, K. Aravossis, I. P. Tatsiopoulos and A. Sotirchos, "Sustainability of Businesses' Cooperation in Solid Waste Management Projects: The negotiated Solution of NASH", Proceedings of the 4th International Conference of HSWMA "Solid Waste Management in Crisis " 30/11-01/12/2012, pp. 671-678.

Athanasios C. Karmperis, Anastasios Sotirchos, Ilias Tatsiopoulos and Konstantinos Aravossis, "Risk Assessment Techniques as Decision Support Tools for Military Operations", Proceedings of the 2nd Conference on Applications of Mathematics and Informatics in Military Sciences (AMIMS), Athens 11-12/04/2013.

Aravossis K., Fountzoula Ch., "Study on the exchange of recyclable products with agricultural products", Proceedings of the 4th International Conference CEMEPE/SECOTOX, Mykonos Island, Greece, June 24-28, 2013, pp 361 - 366.

Zis T., Tolis A., Aravossis K., "An Environmental and Economic Analysis of Waste Transportation Strategies in Remote Islands", Proceedings of the 4th International Conference CEMEPE/SECOTOX, Mykonos Island, Greece, June 24-28, 2013, pp 624 - 629.

Varympopiotis G., Tolis A., Rentizelas A., Tatsiopoulos I., Aravossis K., "Economic, financial and technical issues of wind power generators for the transition to a zero carbon economy", Proceedings of the 4th International Conference CEMEPE/SECOTOX, Mykonos Island, Greece, June 24-28, 2013, pp 649 - 654.

Tsereklas - Zafeirakis A., Aravossis K., Gougoulidis G., Pavlopoulou Y., "Techno-economic evaluation of energy efficiency retrofits in commercial shipping: a bulk carrier case study", Proceedings of the 4th International Symposium on Green Chemistry for Environment, Health and Development, Kos Island, Greece, September 24-26, 2014.

Bereketli Zafeirakopoulos I., Aravossis K., "Evaluation of improvement strategies in eco-design with the use of Cost Benefit Analysis", Proceedings of the 17th European Roundtable on Sustainable Consumption and Production - ERSCP 2014, Portroz, Slovenia, 14 – 16/10/2014, pp 388 – 398.

Kontogianni S., Karkanias C., A. Malamakis, E. Feleki, L. Somakos, K. Aravossis and N. Moussiopoulos, "Pay-as-you-Throw; Modern Pilot Application in Greece", Proceedings of the Fifth International Symposium on Energy from Biomass and Waste San Servolo, Venice, Italy; 17 - 20 November, 2014.

Kallidromitou D., Korizi Ki. Aravossis K., "Industrial Wastes and the National Waste Management Plan", International Conference on Industrial Waste & Wastewater Treatment & Valorisation, Athens, Greece, 21-23/05/2015

Kounalakis P., Aravossis K., Karayianni Ch.S., "Feasibility Study for an investment of an industrial plant evaluating Red Mud by an innovating method. A case study", Proceedings of the 5th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning & Economics, Mykonos island, Greece, 14 – 18/06/2015, pp 573 – 579.

Bereketli – Zafeirakopoulos I., Aravossis K., "Ecodesign Improvement Strategies' Evaluation by Measuring Eco-efficiency", Proceedings of the 5th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning & Economics, Mykonos island, Greece, 14 – 18/06/2015, pp 453 – 458.

Aravossis K. , Fountzoula Ch., "Literature Review on Monitoring and Evaluation of Projects Leading to Regional Development", Proceedings of the 5th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning & Economics, Mykonos island, Greece, 14 – 18/06/2015.

Karkanias C., Malamakis A., Kontogianni S., Somakos L., Chatzistelios G., Chasapidi T.R., Tsalidis S., Lykourentzos C., Aravossis K., Tatsiopoulos S., Moussiopoulos N., "Pay-As-You-Throw project: Monitoring the Aspects of Implementation", Proceedings of the 5th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning & Economics, Mykonos island, Greece, 14 – 18/06/2015.

Somakos L., Aravossis K., Chasapidi- Mavroeidi E.R., Tzovaras S., "Innovative 3D Training Platform for Recycling of Waste Coming from Electric and Electronic Devices - RECDEV".

Proceedings of the 5th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning & Economics, Mykonos island, Greece, 14 – 18/06/2015.

Aravossis K., Panourgia D., Xouleis T., "Development of an Innovative Environmental Assessment Methodology for Businesses", Proceedings of the 5th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning & Economics, Mykonos island, Greece, 14 – 18/06/2015.

Aravossis K., Nikolaidou E., Fountzoula, Ch., "Solid Waste Management Through a Modern Innovative PAYT System", Third International Conference on Sustainable Solid Waste Management, Tinos Island, Greece, 02-04/07/2015.

Aravosis K., Nikoloudis C., Chrysanthopoulos N., Strantzali E., "A Multicriteria Decision Support System for Evaluating Urban Development Proposals: The case of Athens' Hellinikon Airport", 5th International Symposium and 27th National Conference on Operational Research, Athens, 09-11/06/2016.

Somakos L., Chasapidi-Mavroeidi E. R., Aravossis K., Tzovaras S., Glavič P., Stejskal B., Szilagyi A., Papastamatiou, Doukoulos T., "Innovative 3D Training Platform for Recycling of Waste coming from Electric and Electronic Devices", Proceedings of the 26th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, ESCAPE-26, Portorož, 2016, 12-15/06/2016, Elsevier B.V., pp. 2259–2264.

Somakos L., Aravosis K., Chasapidi - Mavroeidi E. R., Papanika S., Karampatsou C., "Innovative 3D training platform for recycling of waste coming from Electric and Electronic Devices", 4th International Conference on Sustainable Solid Waste Management - CYPRUS 2016, Limassol, 23-25/06/2016.

Aravosis K., Kapsalis V., "A Cost Benefit Analysis of Hybrid Energy Efficiency Application in Buildings", 13th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, Mykonos Island - Greece, 03-08/07/2016.

Ανακοινώσεις και Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Ελληνικών Συνεδρίων

Αραβώσης Κ. - Ξηρόκωστας Δ., "Μελέτες Προγραμμάτων Ανακύκλωσης – Διαλογής στην Πηγή με την Βοήθεια Η/Υ". Πρακτικά Συνεδρίου: "Ανακύκλωση πρώτων υλών και ενέργειας από υλικά συσκευασίας", Έκδοση ΕΜΠ-Π.Σ.Χ.Μ., ΕΜΠ, σελ. 1-8, 7-9/06/1995.

Αραβώσης Κ., Κούγκολος Αθ., Λέγκας Κ., Μάκκας Αν., Πατσής Κ., "Ανάπτυξη Μεθοδολογίας για την Αξιολόγηση των Εναλλακτικών Μεθόδων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων με τη Χρήση Πολύκριτηριακής Ανάλυσης". Δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Μονάδες Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Μικρής Κλίμακας», σελ. 403 – 413, Πορταριά Πηλίου 8-9/04/2006.

Κατσαβού Η., Μπακοπούλου Σ., Πολύζος Σ., Αραβώσης Κ., Κούγκολος Α., "Διερεύνηση Δυνατότητας Επαναχρησιμοποίησης Αστικών Υγρών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας". Δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού και Υγρών Αποβλήτων Μικρής Κλίμακας», Σκιάθος, σελ. 375 – 381, 2-4/05/2008.

Αραβώσης Κ., Σωτήρχος Α., Τατσιόπουλος Η., "Σύγκριση Σεναρίων και Χρηματοοικονομική Ανάλυση Υλοποιούμενου Έργου ΣΔΙΤ με τη Μέθοδο των Δεικτών Αξιολόγησης Επένδυσης", 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Στην Εφαρμοσμένη Οικονομική, Βόλος, 26-28/11/2009.

Μπακοπούλου Σ., Βασίλογλου Β., Κούγκολος Α., Εμμανουήλ Χ., Αραβώσης Κ., "Εφαρμογή Πολυκριτήριας Ανάλυσης στην Αξιολόγηση της Δυνατότητας Επαναχρησιμοποίησης Λυμάτων για Λόγους Άρδευσης". Δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού και Υγρών Αποβλήτων Μικρής Κλίμακας ΙΙΙ», Σκιάθος, σελ. 355 – 362, 14-16/05/2010.

Sotirchos A., Karmperis A., Aravossis K., Tatsiopoulos I., "An Algorithm for the Equal Profit Allocation between Multiple Players". Παρουσίαση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής, Βόλος, 14-15/04/2011.

Αραβώσης Κ., "Η Ανακύκλωση στα Πλαίσια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Ελλάδα", Παρουσίαση στο 1ο Συνέδριο «Η Ανακύκλωση στις Νησιωτικές Περιοχές», Σαντορίνη, 22-23/05/2015.

Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια με Δημοσίευση της Περίληψης στα Πρακτικά

Bagavou E., Aravossis K., Kungolos A., "Hazardous Waste Planning, Management and Assessment of Projects in Greece". 11th Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Limassol, Cyprus, 10/2001.

Aravossis K., Anagnostopoulos P., Kungolos A., "Environmental Planning for Solid Waste Management Projects". XVI AESOP CONGRESS, Volos, Greece, July 10-15, 2002.

Aravossis K., Karydis V., "Valuing Environmental Service Flows and Commodities: A Multiperspective Approach". 12th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Antalya, Turkey, October 4-8, 2003.

Panayiotou N., Aravossis K., Moschou P., "Towards a Balanced CSR Performance Measurement Framework". Proceedings of the International Conference of Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, p.p. 2353 – 2354, Skiathos Island, Greece, June 24-28, 2007.

Aravossis K., "Corruption as an Investment Obstacle". "Atelier Cameroon", 31 Οκτωβρίου 2008, DIVANI CARAVEL

Aravossis K., Kormpa A., "Cost – Benefit Analysis and Life Cycle Assessment of the Co-Incineration of Refuse Derived Fuel (RDF) in a Cement Plant". Book of Abstracts of the Second International Conference of Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, Mykonos Island, Greece, June 21-26, 2009, page 243.

Aravossis K., Pavlopoulou Y., "Creating Shared Value with Eco-Efficient and Green Chemical Systems in Ship Operations and in Ballast Water Management", Book of Abstracts of the 3rd International Symposium on Green Chemistry for Environment, Health and Development, October 3-5, 2012, page 181.

Kallidromitou D., Korizi Ki. Aravossis K., "EU Policy and the National Waste Management Plan in Greece", Third International Conference on Sustainable Solid Waste Management, Tinos Island, Greece, 02-04/07/2015

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια με Δημοσίευση της Περίληψης στα Πρακτικά / Διαλέξεις

Αραβώσης Κ., ως εκπρόσωπος Ομάδας Εργασίας ΤΕΕ., Κεντρική Εισήγηση στην Ημερίδα που διοργάνωσε το ΤΕΕ με τίτλο: "Προγράμματα Σπουδών του Μηχανολόγου Μηχανικού στην Ελλάδα", ΤΕΕ 21/10/91. Σκοπός της ημερί δας ήταν η παρουσίαση του έργου της ομάδας εργασίας του TΕΕ, η παρουσίαση εισηγήσεων από πανεπιστημιακούς φορείς και φορείς της πολιτείας, καθώς επίσης και η μετά από συζήτηση ανταλλαγή απόψεων και η διατύπωση προτάσεων για την βελτίωση των Προγραμμάτων σπουδών του Μηχανολόγου Μηχανικού στην Ελλάδα.

Αραβώσης Κ., "Επαγγελματική κατάρτιση τεχνικού προσωπικού", Εισήγηση στην Ημερίδα που διοργάνωσε το ΤΕΕ σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση τεχνικού προσωπικού για επαγγελματικές εγκαταστάσεις. ΤΕΕ, 23/06/92.

Αραβώσης Κ - Καληώρας Δ., Εισήγηση με τίτλο : "Μέθοδοι εκτίμησης ενδεχομένων επιπτώσεων στο περιβάλλον (μολυσμένα εδάφη και ρύπανση των υπόγειων υδάτων από διασταλάζοντα υγρά) των πρώην χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων (μη ελεγχόμενης διάθεσης), καθώς και μέθοδοι απορρύπανσης". Ημερίδα : "Χ.Υ.Τ.Α σε παρόν και μέλλον", ΓΕΩΤΕΕ, 2/1995.

Αραβώσης Κ., Διάλεξη με θέμα: "Η Ανακύκλωση σαν σύγχρονος τρόπος ζωής (Θεωρία και Πράξη) ". Σύλλογος Αποφοίτων Γερμανόφωνων Πανεπιστημίων, Αθήνα, DIVANI HOTEL, 9/04/97

Αραβώσης Κ., "Ανακύκλωση και σύγχρονες τάσεις στην νομοθεσία ως αναγκαίο μέρος μιας σωστής περιβαλλοντικής πολιτικής". Εισήγηση στο Συνέδριο που διοργάνωσε η AIESEC με θέμα: "Αναζητώντας το όραμα της σύγχρονης επιχείρησης". Πανεπιστήμιο Πειραιά, 19-20/05/1998.

Αραβώσης Κ., "Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης στην Ελλάδα". Εισήγηση στην Ημερίδα που διοργάνωσε το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα: "Θεωρία, Τεχνικές και Διδασκαλία στον Σχεδιασμό και Διαχείριση Περιβάλλοντος". Βόλος, 13/01/1999.

Aραβώσης Κ., "Η συνεισφορά των Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στην τεχνολογική προσέγγιση των συγχρόνων προβλημάτων του Περιβάλλοντος". Εισήγηση στο Γ΄ Διεθνές Συνέδριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, HELECO '99, Θεσσαλονίκη, 3-6/06/1999.

Αραβώσης Κ., Παρουσίαση του νέου πενταετούς Επιχειρηματικού Σχεδίου της "ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.". Ημερίδα "ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.", Park, Βόλος, 12/02/2000.

Αραβώσης Κ., Παρουσίαση του Business Plan του E-Win. European Venture Academy, Lisbon, Οκτώβριος 2000.

Αραβώσης Κ., Παρουσίαση του Business Plan του E-Win, European Investment Forum, Nice, Οκτώβριος 2000.

Αραβώσης Κ., "Εθνικός Σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα, σε σχέση με την εμπειρία άλλων χωρών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ" Εισήγηση στην Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης της Έκθεσης "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2000", Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, 18/11/2000.

Αραβώσης Κ., "Εισαγωγή στα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης". Εισήγηση στο Σεμινάριο "Εφαρμογή των Σ.Π.Δ. στην Ελλάδα - Γενικές Αρχές". Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, 06/04/2001.

Αραβώσης Κ., Αναγνωστόπουλος Π., Κούγκολος Αθ., "Σύστημα Υποστήριξης αποφάσεων για την Αξιολόγηση των Εναλλακτικών Σεναρίων Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων". Εισήγηση στην Ημερίδα "Σύγχρονες Προσεγγίσεις & Προτάσεις για την Ισόρροπη Ανάπτυξη της Επαρχίας Φαρσάλων". Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου, Φάρσαλα, 23/02/2002.

Αραβώσης Κ., "Εταιρείες του Χώρου Προστασίας του Περιβάλλοντος και η Νέα Νομοθεσία Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων". Εισήγηση στην Διημερίδα " Εναλλακτική Διαχείριση Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων: Ο Ρόλος των Επιχειρήσεων". Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών - Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Μάιος 2003.

Aραβώσης Κ., Συμμετοχή με εισήγηση στο στρογγυλό τραπέζι "Greece Recycling Industry Stakeholder Meeting 'Building on Success...'". Οργάνωση: Αμερικανική Πρεσβεία, ΕΚΠΑΑ, 28/04/2004.

Αραβώσης Κ., «Το Νέο Επενδυτικό Σχέδιο της Ανακύκλωσης Υλικών Συσκευασίας, μέσα από τον Νόμο 2939/01 και ο Ρόλος των ΟΤΑ». 2η Διεθνής Συνδιάσκεψη Αυτοδιοίκησης για το Περιβάλλον τη Δημόσια Υγεία και την Απασχόληση, Ξενοδοχείο Royal Olympic, 07-09/05/2004.

Αραβώσης Κ., Εισήγηση με θέμα: «Περιβαλλοντική Προστασία και Θέσεις Εργασίας». Συνέδριο «Περιβάλλον και Απασχόληση: Συνέργιες και Προκλήσεις», ΕΚΠΑΑ, 07/06/2004.

Αραβώσης Κ., «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη». 1ο Πανελλήνιο Forum «Τουριστική Χάρτα 2007», Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 05/02/2007.

Aravossis K., "European Union Environmental Legislation Requirements". Παρουσίαση στο Σεμινάριο που διεξήχθη στην Άγκυρα, στα πλαίσια του προγράμματος: «Transferring the Experience of Greece to Turkey in the Field of Environment During the Accession Period», Άγκυρα, 26-27/04/2007.

Αραβώσης Κ., «Τουρισμός, Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη – Η περίπτωση της Ελλάδας». Παρουσίαση στην Διημερίδα με θέμα: «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Τουριστική Ανάπτυξη» που διοργάνωσε το Δίκτυο Ελλήνων Απόδημων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, Σότσι, Ν. Ρωσία, 25-26/05/2007.

Aravossis K., "Environmental EU Legislation Requirements – Role of Economic Instruments in Reducing Implementation Costs". Παρουσίαση στο Σεμινάριο που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη, στα πλαίσια του προγράμματος: «Transferring the Experience of Greece to Turkey in the Field of Environment During the Accession Period», Κωνσταντινούπολη 6-8/06/2007.

Αραβώσης Κ., «Δράσεις και Προγράμματα για την Ανάπτυξη της Αγοράς Ανακυκλώσιμων Υλικών». Παρουσίαση στο Συνέδριο "ECOFORUM" στα πλαίσια της Έκθεσης ECOTEC 2008 , Expo Athens Ανθούσα Αττικής , 23-26/05/2008.

Αραβώσης Κ., «Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας». Παρουσιάστηκε στην Ημερίδα: «Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση του Κοινού σε Θέματα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – Περιοχή Δράσης Βόλος» ΒΟΛΟΣ, 7/06/2008.

Αραβώσης Κ., «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Προβλήματα – Προοπτικές», 73η ΔΕΘ – ECO FORUM ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 8 Σεπτεμβρίου 2008, Παρουσιάστηκε και στην Ημερίδα: «Ορθολογική Διαχείριση – Ανακύκλωση Απορριμμάτων Στον Νομό Μαγνησίας» ΒΟΛΟΣ, 21/11/2008.

Αραβώσης Κ., «Αειφόρος Διαχείριση Απορριμμάτων - Προβλήματα / Προοπτικές». Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, 29/01/2009.

Αραβώσης Κ., Σειρά Διαλέξεων με αντικείμενο «Περιβάλλον και Ανακύκλωση» σε μαθητές και εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ, Αθήνα, 2008 - 2009.

Αραβώσης Κ., «Προτάσεις για ένα Σύγχρονο Σύστημα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων», ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, Διήμερο Περιβάλλοντος, Επιστημονική Εκδήλωση «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων», Λάρισα 04/06/2009.

Aραβώσης Κ., «Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Θερμική Επεξεργασία στην Ελλάδα», Φόρουμ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, Θερμική Επεξεργασία Αστικών Στερεών Αποβλήτων με Παραγωγή Ενέργειας, Αθήνα 19/06/2009.

Αραβώσης Κ., «Εισαγωγή – Παρουσίαση των Εναλλακτικών Επιλογών Θερμικής Αξιοποίησης Στερεών Αποβλήτων». ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 3ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΕΔΣΑ / ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΕΔΣΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΜΠ: «Θερμική Αξιοποίηση Στερεών Αποβλήτων: Καύση RDF/SRF και Σύμμεικτων Απορριμμάτων», ΕΜΠ 28/05/2009.

Aravossis K., Presentation of a "Recycling program of Waste coming from Electrical and Electronic Equipment in Greece employing special target groups" Ημερίδα Κέντρου Προώθησης Ευρωπαϊκών Πόρων στη Ρουμανία, Βουκουρέστι, 15/07/2009.

Αραβώσης Κ., «Βιοαέριο και Διαχείριση Αποβλήτων», Ημερίδα Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με τίτλο «ΒΙΟΑΕΡΙΟ-Μια Ασφαλής και Αειφόρος Ενεργειακή Πηγή», 20/10/2009.

Αραβώσης Κ., «Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Προβλήματα - Προοπτικές», Ημερίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, με τίτλο «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ», Πάτρα, 06/03/2010.

Αραβώσης Κ., «Η Ελληνική Πραγματικότητα στη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων και η Νέα Οδηγία», Ημερίδα του ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων», Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO 2011, Θεσσαλονίκη, 22/03/2010.

Αραβώσης Κ., «Η Ελληνική Πραγματικότητα στη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων», Συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, Αθήνα 30/03/2010.

Αραβώσης Κ., «Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Προβλήματα - Προοπτικές», Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO 2011, Πάτρα, 06/04/2010.

Αραβώσης Κ., «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα – Υπάρχουσα Κατάσταση και Προοπτικές», Εκδήλωση με τίτλο: «Ευκαιρίες και Προκλήσεις μιας Νέας Εποχής στην Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα», στα πλαίσια του τριήμερου ECOFORUM, Έκθεση ECOTEC 2010, Αθήνα 24/04/2010.

Αραβώσης Κ., «Η διαχείριση του αμιάντου», Ημερίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με τίτλο «Η Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων – Παρόν και Προοπτικές», 02/06/2010.

Αραβώσης Κ., Εισήγηση στην Ημερίδα του ΕΠΠΕΡΑΑ - ΥΠΕΚΑ με τίτλο: «Η Ελλάδα στο Δρόμο για μια Κοινωνία Ανακύκλωσης – Τι Σημαίνει η Οδηγία 98/2008 και πως θα Εφαρμοστεί», 18/05/2011.

Αραβώσης Κ., Εισήγηση στην Ημερίδα του ΤΕΕ με τίτλο: « Πετρελαϊκός Αγωγός Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη. Επιπτώσςιε και Προοπτικές», 08/06/2011.

Αραβώσης Κ., «Διαχείριση Αποβλήτων και Ανακύκλωση στην Ελλάδα - Προοπτικές», Ημερίδα Περιβάλλοντος του ΤΕΕ Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας με τίτλο «Ανακύκλωση στη Θεσσαλία – Προβλήματα και Προοπτικές», Λάρισα 16/06/2011.

Αραβώσης Κ., «Θέματα ΕΚΕ και Αειφόρου Ανάπτυξης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο», Εσπερίδα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και την Αειφόρο Ανάπτυξη. Αθήνα, Ξενοδοχείο Τιτάνια, 06/07/2011.

Αραβώσης Κ., «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα – Υφιστάμενη Κατάσταση - Προοπτικές», Ημερίδα του Δήμου Πειραιά με τίτλο: «Στερεά Απόβλητα – Ενέργεια - Περιβάλλον», Πειραιάς 21/10/2011.

Αραβώσης Κ., «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα – Υφιστάμενη Κατάσταση - Προοπτικές», Ημερίδα με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων στην Ευρύτερη Περιοχή του Πειραιά», Πειραιάς 14/03/2012.

Αραβώσης Κ., «Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα», Ημερίδα με τίτλο: «Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων ως Μοχλός Κοινωνικής Ανάπτυξης», Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE, Αθήνα 01/02/2012.

Αραβώσης Κ., «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα – Υφιστάμενη Κατάσταση - Προοπτικές», Ημερίδα με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων στην Ευρύτερη Περιοχή του Πειραιά», Πειραιάς 14/03/2012.

Αραβώσης Κ., «Η Ανταποδοτικότητα στο Κόστος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σε Καιρώ Κρίσης», Ημερίδα της Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, με τίτλο: «Οικονομικά Εργαλεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων», Στα Πλαίσια της Έκθεσης ECOTEC, Ανθούσα, 17/03/2012.

Αραβώσης Κ., «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Ανακύκλωση στην Ελλάδα», Ημερίδα της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, με τίτλο: «Περιβάλλον & Ναυτιλία», Πειραιάς, 27/07/2012.

Αραβώσης Κ., «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Ανακύκλωση στην Ελλάδα. Προβλήματα - Προοπτικές», Ημερίδα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, με τίτλο: «Παραγωγή, χαρακτηρισμός και αξιοποίηση Στερεών Ανακτηθέντων Καυσίμων – Παρουσίαση Έργου ENERGY WASTE», ΕΜΠ, 25/04/2013.

Αραβώσης Κ., «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Ανακύκλωση στην Ελλάδα. Προβλήματα - Προοπτικές», Συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, 21/05/2013.

Αραβώσης Κ., «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Ενεργειακή Αξιοποίηση», Ημερίδα Στελεχών Β’ Μισθοδοσίας & Expatriates της Εταιρείας ΤΙΤΑΝ Α.Ε., Μαρούσι, 28/05/2013.

Αραβώσης Κ., «Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωση στην Ελλάδα», Ημερίδα "ΟΙΚΟΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" Λουτράκι, 20/07/2013.

Αραβώσης Κ., «Παρουσίαση των Δεικτών Ανταγωνιστικότητας των Χωρών, σύμφωνα με την Έκθεση του WORLD ECONOMIC FORUM (2013 – 2014)», Εσπερίδα: «Η θέση & οι προοπτικές της Ελλάδας για τις εγχώριες παραγωγικές επιχειρήσεις» Αθήνα, ΕΕΔΕ, 03/04/2014.

Αραβώσης Κ., «Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Διαχείριση των Απορριμμάτων», Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, 04/2014.

Αραβώσης Κ., «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Ανακύκλωση στην Ελλάδα: Η Υπάρχουσα Κατάσταση - Προβλήματα - Προοπτικές», Ημερίδα με τίτλο: «Αειφόρος Διαχείρισης Αποβλήτων: Τα Απόβλητα ως Πόρος Υλικών & Ενέργειας» Οργάνωση: Columbia University - USA, Aθήνα, ΑΙΤ, 01/06/2014.

Αραβώσης Κ., «Θερμική Επεξεργασία Αποβλήτων με Ανάκτηση Ενέργειας: Ενδεδειγμένες Λύσεις», Ημερίδα: Διαχείριση / Ενεργειακή Εκμετάλλευση Αποβλήτων στην Ελλάδα, Ακαδημία Αθηνών, 03/10/2014.

Αραβώσης Κ., «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και και Ανακύκλωση στην Ελλάδα: Προβλήματα - Προοπτικές», Παν. Θεσσαλίας, Τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφ. Ανάπτυξης, 29/10/2014.

Αραβώσης Κ., «Επιχειρηματική Επώαση και Επιτάχυνση Νεοφυών Καινοτόμων Επιχειρήσεων», 1ο Επενδυτικό & Χρηματιστηριακό Συνέδριο με θέμα: «Χρηματιστήριο – Επιχειρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα» (προ-συνεδριακή Ημερίδα), Αθήνα, ΕΜΠ, 26/11/2014.

Αραβώσης Κ., «Οι Θέσεις του ΤΕΕ για τα Στερεά Απόβλητα», Ημερίδα του ΤΕΕ: «Διάλογος με τους φορείς για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων», Αθήνα, Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, 17/12/2014.

Αραβώσης Κ., «Ανακύκλωση – Διαχείριση Απορριμμάτων Νομοθετικό Πλαίσιο Στην Ελλάδα & στην Ευρώπη», 1ο Συνέδριο για την Ποιότητα, Αθήνα, 19/12/2014.

Αραβώσης Κ., «Η Οικο-αποδοτικότητα ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηματικής αξίας & απόδοσης», 12ο Επενδυτικό & Χρηματιστηριακό Συνέδριο με θέμα: «Χρηματιστήριο - Επιχειρηματικότητα - Ανταγωνιστικότητα», Αθήνα, 20/12/2014.

Αραβώσης Κ., «Διαχείριση απορριμμάτων στην Ελλάδα. Προβλήματα – Προοπτικές», Συνέδριο: «Βιώσιμη Οικολογική Οικονομική Διαχείριση Απορριμμάτων στην Αττική», Περιφέρεια Αττικής, 12/02/2015.

Αραβώσης Κ., «Παρουσίαση της Υπάρχουσας Κατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Ελλάδα», Σεμινάριο με τίτλο: «XYTA - Διαχείριση Βιοαερίου & Στραγγιδίων» Οργάνωση: ARVIS-CONVECO, Aθήνα, 26/03/2015.

Αραβώσης Κ., «Παρουσίαση Ενεργειακή Αξιοποίηση Στερεών Αστικών Αποβλήτων - Εναλλακτικές Τεχνολογικές Λύσεις», Ημερίδα Ενημέρωσης για το Έργο: "Green procurement and Smart City Support in the energy sector", Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος, 27/03/2015.

Αραβώσης Κ., «Η μετατροπή των επενδυτικών προκλήσεων στην πράσινη Ανάπτυξη σε Ευκαιρία», Συνέδριο «Επενδύσεις και Υποδομές για την Πράσινη Ανάπτυξη και την Καινοτομία», Αθήνα, 25/06/2015.

Αραβώσης Κ., «Ενεργειακή Αξιοποίηση Απορριμμάτων – Απαραίτητες Παράμετροι ενός Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων», ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ "Διαχείριση Απορριμμάτων: Καλές Πρακτικές – Χρηματοδότηση - Αυτοδιοίκηση – Ιδιωτικός Τομέας", Αθήνα, 08/01/2016.

Αραβώσης Κ., «Διαχείριση Απορριμμάτων στην Ελλάδα - Παρόν και Μέλλον. Ο ρόλος του Συμβουλίου Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ» Ημερίδα με θέμα: "Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων στο Πλαίσιο μιας Ολοκληρωμένης Αειφόρου Διαχείρισης", Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15/01/2016.