Περιοδικά

Στη σελίδα αυτή παρατίθενται ενδεικτικά οι δημοσιεύσεις που έχω πραγματοποιήσει σε διεθνή και ελληνικάεπιστημονικά περιοδικά (που έχουν γίνει δεκτά μετά από κρίση).

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές

Sucrow W., Aravossis K., "Strategische Planung fur Mullentsorgung und Recycling in Griechenland und besonders im Inselbereich", "Abfallwirtschaftsjournal", BERTELSMAN VERLAG, 06/1998, pp.39-41.

Aravossis K., Sucrow W., "Infektiöser Abfall aus Krankenhäusern". Entsorgungspraxis Journal, VIEWEG VERLAG, Οκτώβριος 2000, p.p. 30 - 33.

Aravossis K., Bagavou E., Kungolos A., "Planning, Management and Assessment of Projects Concerning Hazardous Waste in Greece". "Fresenius Environmental Bulletin", PARLAR SCIENTIFIC PUBLICATIONS, Volume 11 - No 11.2002, pp. 829-835.

Aravossis K., Vliamos S., Anagnostopoulos P., Kungolos A., "An Innovative Cost-Benefit-Analysis Decision Support System for the Evaluation of Alternative Scenarios of Water Resources Management". "Fresenius Environmental Bulletin", PARLAR SCIENTIFIC PUBLICATIONS, Volume 12 - No 12.2003, pp. 1433 - 1443.

Aravossis K., Koutsiana E., "Program Evaluation Methodologies - A Comparative Assessment". "Social Science Tribune", Special Issue "Economy and Society", Papazisis Edition, Vol. 10 No. 37, December 2003, pp. 97-115.

Patavalis D., Aravossis K., "An Evaluation Approach to Environmental Programs and Projects' Planning". "Water, Air and Soil Pollution:" magazine, Focus 4, eds.Κluwer Academic Publishers, 2004, p.p. 421 - 431.

Aravossis K., Karydis V., "Combination of Monetary Valuation Techniques and Application to Environmental Impact Receptors". "Fresenius Environmental Bulletin", PARLAR SCIENTIFIC PUBLICATIONS, Volume 13 – No. 3b-2004, pp. 283 – 288.

Aravossis K., Panayiotou A., Tsousi K., "Performance Analysis of the Greek Corporate Social Responsibility Reporting Companies – Proposal of an Evaluation Methodology". International Journal of Sustainable Development and Planning, Volume 3, No.2, 2008, pp103-116, WIT PRESS, UK.

Tziralis G., Tolis A., Tatsiopoulos I., Aravossis K., "Sustainability And The Olympics: The Case Of Athens 2004". International Journal of Sustainable Development and Planning, Volume 3, No.2, pp132-146, WIT PRESS, UK. 2008,

Panayiotou N., Aravossis K., Moschou P., "A new Methodology Approach for Measuring Corporate Social Responsibility Performance". International Journal "Water, Air & Soil Pollution: Focus", Special Issue "WAFO – Urban Air Quality & Sustainable Development" 9: 129-138, Springer, The Netherlands, 2009.

Panagopoulos I., Karayannis A., Adam K., Aravossis K., "Application of Risk Management Techniques for the Remediation of an Old Mining Site in Greece". International Journal of Integrated Waste Management. Volume 29:5, pages: 1739-1746, Elsevier Press, UK 2009.

Papaoikonomou K., Kipouros S., Kungolos A., Somakos L., K. Aravossis & Antonopoulos I., "Marginalised Social Groups in Contemporary WEE Management within Social Enterprises Investments: A Study in Greece". International Journal of Integrated Waste Management. Volume 29:5, pages: 1754-1759, Elsevier Press, UK.2009.

Tolis A., Rentizelas A., Aravossis K. , Tatsiopoulos I. "Electricity and Combined Heat and Power from Municipal Solid Waste: Theoretically Optimal Investment Decision time and Emissions Trading Implications". «Waste Management and Research» Journal, 28 [11], pp. 985-995, 2010.

Karmperis A., Sotirchos A., Aravossis K., Tatsiopoulos I., "Waste management project's alternatives: A risk-based multi-criteria assessment (RBMCA) approach". «Waste Management» Journal, 32 [Issue 1], pp. 194 - 212, 2012.

Karmperis A., Aravossis K., Sotirchos A., Tatsiopoulos I., "Co-ordination of multi-agents with a revenue-cost-sharing mechanism: A cooperative gave theory approach". International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, Vol. 6 [Issue 1], pp. 209 - 221, 2012. 

Karmperis A., Sotirchos A., Tatsiopoulos I., Aravossis K., "Environmental Project Evaluation IRR – based Decision Support with a Monte Carlo Simulation Algorithm". Civil Engineering and Environmental Systems, Vol. 29, Issue 4, pp. 291 – 299, 2012.

Zis T., Bell M.G.H., Tolis A., Aravossis K., "Economic Evaluation of Alternative Options for Municipal Solid Waste Management in Remote Locations". On-line in Journal: "Waste and Biomass Valorization", 08/2012.

Karmperis A., Aravossis K., Tatsiopoulos I., Sotirchos A., "On the fair division of multiple stochastic pies to multiple agents within the Nash bargaining solution". PLοS ONE, Vol. 7, Issue 9, 2012.

Karmperis A., Sotirchos A., Aravossis K., Tatsiopoulos I., "Implementing Wastewater Treatment Projects through Build-Operate-Transfer Contracts", International Journal of Sustainable Development & Planning, Vol. 7, No. 2, pp. 237 – 251, 2012.

Karmperis A., Sotirchos A., Aravossis K., Tatsiopoulos I., "On the Financial and Risk analysis of Waste Treatment Projects in Greece", International Journal of Sustainable Development & Planning, Vol. 7, No. 2, pp. 252 – 263, 2012.

Karmperis A., Aravossis K., Tatsiopoulos I., Sotirchos A., "Decision Support Models for Solid Waste Management: Review and Game-Theoretic Approaches". Waste Management, 2013.

Varympopiotis G., Tolis A., Rentizelas A., Tatsiopoulos I., Aravossis K., "Flexible Fuel Rotation for the Retrofitting of Lignite Power Plants", "Fresenius Environmental Bulletin", PARLAR SCIENTIFIC PUBLICATIONS, Volume 22 - No 7a.2013, pp. 2074-2086.

Karmperis A., Aravossis K., Sotirchos A., Tatsiopoulos I., “Investment Assessment of Waste Incineration Projects”, Accepted for publication at the “Fresenius Environmental Bulletin”.

Aravossis K., Pavlopoulou Y., "Creating Shared Value with Eco-Efficient and Green Chemical Systems in Ship Operations and in Ballast Water Management", Fresenius Environmental Bulletin, Volume 22 – No 12c, p.p. 3880-3888, 2013.

Karmperis A., Sotirchos A., Tatsiopoulos I., Aravossis K., "Risk assessment techniques as decision support tools for military operations", Journal of Computations & Modelling, vol.4, no.1, pp. 67-81, 2014.

Aravossis K., Fountzoula Ch., "An analysis of an innovative concept regarding exchanging recyclable with agricultural products", Fresenius Environmental Bulletin, Volume 23 – No 11a, p.p. 2890-2894, 2014.

Aravossis K., Strantzali E., "Decision Making in Renewable Energy Investments: A Review", Elsevier "Renewable & Sustainable Energy Reviews", Vol. 55 p.p. 885 – 898, 2016.

Kounalakis P., Aravossis K., Karayianni Ch.S., "Feasibility Study for an innovative industrial Red Mud utilization method", Waste Management & Research Journal, Volume 34[2] 171 – 175, 2016.

Tsereklas - Zafeirakis A., Aravossis K., Gougoulidis G., Pavlopoulou Y., "A proposed Methodology for the Techno-Economic Evaluation of Energy Efficiency Retrofits; a Bulk Carrier Case Study", Journal of Ship Production and Design, Vol. 32, No. 2, pp. 1–8, 2016.

Karmperis A., Aravossis K., Sotirchos A., Tatsiopoulos I., "Investment Assessment of Waste Incineration Projects", Accepted for publication at the "Fresenius Environmental Bulletin".

Bereketli Zafeirakopoulos I., Aravossis K., "Integrated evaluation of improvement strategies in ecodesign with the use of Cost Benefit Analysis", Submitted for Publication at the Journal of Cleaner Production.

Kounalakis P., Aravossis K., Karayianni Ch.S., "Industrially Feasible Valorization of Red Mud by an Innovative Method", Submitted for Publication at the "Journal of Benefit Cost Analysis".

Xanthopoulos E. Aravossis K., Papathanasiou S., "Implementation of Technical Analysis to FTSE/XA Large Cap Index of Athens Stock Exchange Executing Statistical Tools", Submitted for Publication at the "Journal of Banking and Finance".

Andreopoulos A., Aravossis K., Analytis V., Mitsikas A., "Effect of Public Policies on the Solid Waste Management Industry and Entrepreneurship in Greece", Submitted for Publication at the "Journal of Sustainable Development and Planning".

Strantzali E., Aravossis K., Livanos A., "Sustainable Energy Planning in an Insular Electricity Generation System: The case of a Greek Island", Submitted for Publication at the Journal "Renewable & Sustainable Energy Reviews".

Aravossis K., Panourgia D., Xouleis T., "Development of an Innovative Environmental Assessment Methodology for Businesses", Submitted for publication at the "Fresenius Environmental Bulletin, Special Issue for the 5th CEMEPE 2015 & ECOTOX Conference".

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές

Aραβώσης Κ., "Η Χρήση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στον Σχεδιασμό και την Αξιολόγηση Έργων", ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ, Τεύχος 1/2002, σελ. 74-91, εκδότης: Νομική Βιβλιοθήκη.

Aραβώσης Κ., "Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 - EMAS σαν Μέσα Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Αξιολόγησης Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων Επιχειρήσεων", ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ, Τεύχος 4/2002, σελ. 718 - 731, εκδότης: Νομική Βιβλιοθήκη.

Μπεριάτος Η., Αραβώσης Κ., Καραγιαννίδης Α., Περκουλίδης Γ., Κολτσίδας Ε., Κουγκολος Α., "Θεσμικό Πλαίσιο και πολιτική διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων. Εξελίξεις και προοπτικές". ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ, Τεύχος 2/2003,σελ. 306 – 323, εκδότης: Νομική Βιβλιοθήκη.

Discussion Papers

Aravossis K., Koutsiana E., "Program Evaluation Methodologies - A Comparative Assessment". Discussion paper του τμήματος Μ.Χ.Π.Π.Α. του Παν. Θεσσαλίας, pp. 387 – 404, 06/2003.

Αραβώσης Κ., Κούγκολος Αθ., Λέγκας Κ., Μάκκας Αν., Πατσής Κ., "Ανάπτυξη Μεθοδολογίας για την Αξιολόγηση των Εναλλακτικών Μεθόδων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων με τη Χρήση Πολύκριτηριακής Ανάλυσης". Discussion paper του τμήματος Μ.Χ.Π.Π.Α. του Παν. Θεσσαλίας, σελ. 417 – 446, 06/2003.

Aravossis K., Karydis V., "An Integrated Approach Towards Environmental Impact Assessment of Projects and Policies". Discussion paper του τμήματος Μ.Χ.Π.Π.Α. του Παν. Θεσσαλίας, pp. 405 - 416, 06/2003.