Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε:

1. Ανάλυση και αξιολόγηση επενδύσεων τεχνικών έργων

Με βάση την πολύχρονη εμπειρία σε σχετικές μελέτες και ερευνητικά προγράμματα, αναλαμβάνεται η ανάλυση και αξιολόγηση επενδύσεων κάθε είδους οικονομικών δραστηριοτήτων τόσο στο εγχώριο όσο και στο διεθνές περιβάλλον. Λαμβάνοντας υπόψη τεχνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια γίνεται χρήση των εξής μεθόδων:

  • Ανάλυση Οφέλους – Κόστους (CBA)
  • Ανάλυση σε όλο τον κύκλο ζωής του έργου (LCA),
  • Πολυκριτηριακή ανάλυση

Επιπλέον, χρησιμοποιούνται ειδικά λογισμικά: UMBERTO, SIMAΡRO, ELECTRE.

2. Διοίκηση επιχειρηματικού κινδύνου

Η ανάλυση κινδύνου αποτελεί ένα τομέα έρευνας, όπου λαμβάνοντας υπόψη και τον παράγοντα του κινδύνου σε συνάρτηση με τις πιθανότητες επίπτωσης, διενεργείται ανάλυση ευαισθησίας με στόχο την τεχνο-οικονομική αξιολόγηση επενδύσεων. Χρησιμοποιείται ειδικό λογισμικό και μοντέλα προσομοίωσης, στατιστικής ανάλυσης κλπ.

3. Τεχνολογική Οικονομική

Η έρευνα στον τομέα της τεχνολογικής οικονομικής εστιάζει στη βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων σε παραγωγικά συστήματα με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσής τους.

4. Οικονομική του Περιβάλλοντος

Τεχνικο-οικονομική αποτίμηση περιβαλλοντικών επενδύσεων, με στόχο τον προσδιορισμό των προδιαγραφών πρότυπων συστημάτων, που θα εναρμονίζονται στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, με κύριο γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα αναπτύσσονται μεθοδολογίες για την αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων καθώς και οικονομικά εργαλεία για τη δημιουργία κινήτρων στην υλοποίηση περιβαλλοντικών έργων.

5. Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό

Σχεδιασμόs και βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού σχεδιασμού σε επιχειρήσεις και φορείς. Οι εφαρμογές καλύπτουν τη Διαχείριση Στερεών, Υγρών και Αέριων Αποβλήτων, την Ενεργειακή Διαχείριση, καθώς και την εξοικονόμηση πόρων με στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση όλων των υλικών και προϊόντων.

6. Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επενδύσεων με εφαρμογές επιχειρησιακής έρευνας

Χρήση μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας για τη δημιουργία και εφαρμογή σχετικών Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems) για τη βελτιστοποίηση της αξιολόγησης κάθε είδους περιβαλλοντικών επενδύσεων (π.χ. Μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων / Ανακύκλωσης, Μονάδες Παραγωγής Ενέργειας, Μονάδες Αφαλάτωσης, Μονάδες Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων κλπ.)

7. Σχεδιασμός, διαχείριση και αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επενδύσεων

Με τη βοήθεια διεπιστημονικής ερευνητικής ομάδας η οποία αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων (μηχανικοί των περισσοτέρων ειδικοτήτων, νομικοί, οικονομολόγοι κλπ.), αναλαμβάνεται η κατάρτιση, αξιολόγηση και ανάλυση περιβαλλοντικών επενδυτικών σχεδίων με χρήση σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων και ειδικού λογισμικού, με στόχο τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και την υλοποίηση βιώσιμων και αποδοτικών έργων.

8. Αξιολόγηση τεχνολογικών επενδύσεων μέσω Ανάλυσης κύκλου Ζωής (LCA) και Ανάλυσης Οφέλους-Κόστους (CBA)

Χρήση των μεθοδολογιών Ανάλυσης Κύκλου Ζωής και Οφέλους – Κόστους στην αξιολόγηση τεχνολογικών και περιβαλλοντικών επενδύσεων, με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού (UMBERTO, SIMAΡRO, ELECTRE κλπ).

9. Μεθοδολογίες Σχεδιασμού και Αξιολόγησης συστημάτων Εταιρικής Κοινωνικής ευθύνης (CSR) σε Επιχειρήσεις

Αντικείμενο έρευνας αποτελεί η ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την αξιολόγηση του επιπέδου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που αναπτύσσονται από κάθε είδους φορείς, όπως αποτυπώνεται στον απολογισμό ΕΚΕ που δημοσιοποιούν. Οι μεθοδολογίες περιλαμβάνουν ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους αξιολόγησης. Παράλληλα, γίνεται χρήση πολλών διεθνών προτύπων ΕΚΕ για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού τέτοιων συστημάτων.

10. Σχεδιασμός και αξιολόγηση έργων Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

Τα έργα που εκτελούνται μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα απαιτούν ειδικές μεθόδους για την αξιολόγησή τους, οι οποίες αναπτύχθηκαν στα πλαίσια ερευνητικών δραστηριοτήτων της ερευνητικής μονάδας Οικονομικής του Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης. Οι μέθοδοι αυτές εδράζουν στα κλασσικά εργαλεία αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων, που όμως λαμβάνουν υπόψη την κατανομή του κινδύνου και του οφέλους στους αντίστοιχους εμπλεκόμενους φορείς.